Kojima Productions

چرا تجربه‌ی Death Stranding بر همه واجب است!

چرا تجربه‌ی Death Stranding بر همه واجب است!

شاید ساخته‌ی اخیر کوجیما آغاز کُند و ملال‌آوری داشته باشد، ولی این یک بازی شاخص است که جرأت متفاوت بودن را به خود داده است و این موضوع در این دوره که اغلب بازی‌ها از خطر کردن و نوآوری گریزانند، قابل تحسین است ... ادامه مطلب