Far Cry

آفریقا در تصرف اشرار؛ چرا Far Cry 2 بهترین بازی در سری فارکرای است؟

آفریقا در تصرف اشرار؛ چرا Far Cry 2 بهترین بازی در سری فارکرای است؟

من از ابتدای بازی با Paul Ferenc بودم. پائول یک مزدور خوش مشرب است که همیشه ایده‌های چشمگیرتری در مورد نحوه‌ی انجام ماموریت‌های شبه نظامیان دارد. در یک ماموریت از من خواسته می‌شود تا تجهیزات گروه رقیب را منفجر کنم. در طول ماموریت معلوم می‌شود که کسی داروها را دزدیده و تیمی که قرار است تجهیزات آن‌ها را منفجر کنم به همین دلیل در آن محل حضور دارند. همچنین مشخص می‌شود شخصی که دنبالش می‌گردند کسی نیست جز ... ادامه مطلب